Človek sa pri "ty" mení na "ja".

 

MARTIN BUBER

    

KTO SME

Sme odborníci, ktorí poskytujú psychoterapiu a poradenstvo založené na rešpekte voči ľuďom, k ich hodnotám a prežívaniu. Ceníme si ľudskosť a snahu čestne a úprimne si uvedomovať svoje vlastné fungovanie, druhých a naše vzťahy v individuálnom a spoločenskom kontexte. Naše vlastné životné cesty nás priviedli k štúdiu geštalt psychoterapie, transakčnej analýzy a psychotraumatológie.
GEŠTALT

GEŠTALT

Je fenomenologicko-existenciálnym prístupom založeným v päťdesiatych rokoch 20.storočia Fritzom Perlsom a jeho manželkou Laurou v spolupráci s Paulom Goodmanom. Zameraním sa na kontakt klienta so sebou a terapeutom napomáha hlbšiemu porozumeniu prepojenia fyzickej, emocionálnej a duchovnej zložky bytia. Prístup sa zameriava na dianie tu a teraz, v presvedčení, že každé konanie a symptóm majú svoju hlbokú logiku a sú kreatívnym prispôsobením sa prostrediu a životnému kontextu. Klienti sa v terapii učia objaviť pocity a potreby, ktoré boli potlačené alebo nedocenené a v tomto procese zvyšovania uvedomovania seba vnútorné rastú.

TRANSAKČNÁ ANALÝZA

TRANSAKČNÁ ANALÝZA

Je smer založený Ericom Bernem v päťdesiatych rokoch 20.storočia. Analyzuje vzťahy a interakcie človeka (nazýva ich transakcie), egostavy (rodič, dospelý, dieťa) človeka, ktoré reprezentujú vnútorné modely rodičov, dospelých a detí a ktoré sa premietajú do našich rolí v komunikácii s druhými. Touto analýzou si viac uvedomujeme vlastné myšlienky a správanie a môžeme mať lepšie, konštruktívnejšie a uspokojujúcejšie transakcie s ľuďmi, ktorí nás obklopujú.

PSYCHOTRAUMATOLÓGIA A EMDR

PSYCHOTRAUMATOLÓGIA A EMDR

Psychotraumatológia je medziodborové odvetvie, ktoré sa snaží porozumieť psychickej traume – jej príčinám, prejavom, dôsledkom a možnostiam prevencie a liečby. Podľa najnovších poznatkov je zrejmé, že stres – najmä extrémny, traumatický – preukázateľne zasahuje do fungovania ľudského organizmu a mení aktivitu mozgu a centrálnej nervovej sústavy. Metóda očných pohybov pomáha spracovať rôzne traumatické a stresujúce skúsenosti. Pomáha znovunaštartovať traumou zablokovanú samoliečiacu schopnosť nervovej sústavy. Zdroj: podľa www.emdr-sipe.sk

NÁŠ TÍM

Lucia Benč Orlická, PhD.

Lucia Benč Orlická, PhD.

Lucia je psychologička s absolvovaným dlhodobým výcvikom v Gestalt psychoterapii v slovenskom inštitúte „Dialóg“ a pokračovala štúdiom v taliansku na „Instituto di Gestalt HCC Italy“. Je gestalt supervízorka a výcviková asistentka. Absolvovala aj krátkodobé výcviky v EFT (Na emócie zameraná terapia), psychotraumatológii a EMDR (Eye movement desensitisation and reprocessing). Pracuje terapeuticky najmä s individuálnymi klientami, vyučovala externe na vysokých školách a robí semináre a prednášky pre laickú aj odbornú verejnosť a organizácie. Je odbornou garantkou zariadenia.

Mgr. Andrea Dzandzava

Mgr. Andrea Dzandzava

Andrea sa zameriava na individuálnu a párovú terapiu a poradenstvo. Absolvovala dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii. V individuálnej psychoterapii dospelých sa venuje najmä problémom so závislosťou, úzkosťami, depresiou, traumou a vzťahovým problémom. Pracovné skúsenosti získala v psychologickej poradni, v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých a v ambulancii klinickej psychológie.

ČO PONÚKAME

INDIVIDUÁLNA PSYCHOTERAPIA A PORADENSTVO
Terapeut a klient sa stretnú na 50 minút s cieľom pracovať na témach, ktoré priviedli klienta do terapie a podieľajú sa na jeho utrpení či zníženej kvalite života. Sedenie trvá 50 minút a býva raz za jeden až dva týždne.

PÁROVÁ TERAPIA A PORADENSTVO
Terapeut sa stretne s párom na 50 minút a pomáha vidieť počiatok a spôsob, akým sa udržiavajú v bolestivých a dysfunkčných vzorcoch. Sedenie zvyčajne trvá 50 minút a býva raz za jeden až dva týždne.

SEMINÁRE PRE VEREJNOSŤ
Organizujeme kurzy, prednášky a zážitkové semináre pre verejnosť z oblasti duševného zdravia, fungovania emócií a rôznych psychologických tém (napríklad motivácia, toxické prostredie, toxické vzťahy, hranice vo vzťahoch, a iné).

SEMINÁRE A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE FIRMY
Prednášky, kurzy, skupinové stretnutia a individuálnu starostlivosť o zamestnancov podľa potrieb organizácie.

PORADENSTVO A KONZULTÁCIE ONLINE
Pracujeme aj v online prostredí – Zoom, Messenger, Skype, Teams videohovory.

SUPERVÍZIA A CVIČNÁ TERAPIA
Pre kolegov vo výcviku ponúkame cvičnú terapiu a supervíziu (individuálnu aj skupinovú). Poradenstvo, semináre, prednášky a workshopy ponúkame okrem slovenského jazyka aj v angličtine a taliančine.
CENY

Individuálna psychoterapia / konzultácia (50 min) 70€

Párová psychoterapia / poradenstvo (50 min) 70€

Pre kolegov psychoterapeutov vo výcviku poskytujeme cvičnú psychoterapiu a supervíziu – cena podľa dohody

Pre kolegov psychoterapeutov poskytujeme supervíziu – cena podľa dohody

Workshopy a tréningy – cena podľa dohody

V prípade záujmu o ktorúkoľvek zo služieb nás neváhajte kontaktovať.