Ako príležitosť pre osobnostný rast a sebapoznanie

Facilitátorky: Mgr. Renáta Kočišová a Lucia Benč Orlická, PhD.

Termíny stretnutí: streda o 19:00 – 20:30

Cena na osobu za jedno stretnutie: 10 Eur/90min

Stretnutia sa konajú 1x za týždeň

Skupina je určená pre každého, kto má záujem o svoj osobnostný rast, pre ľudí, ktorí chcú riešiť svoj problém, či lepšie spoznať seba a získať cennú spätnú väzbu o tom, ako pôsobia na iných ľudí, prípadne pre študentov psychológie a iných pomáhajúcich profesií, ktorí si chcú vyskúšať v praxi skupinový proces a jeho terapeutické pôsobenie.

Čo je encounterová skupina?
Je to malá skupina ľudí, s dohodnutými pravidlami, kde za pomoci facilitátorov (terapeutov) majú účastníci možnosť na svojom vlastnom zážitku spoznať lepšie svoje komunikačné vzorce, emočné schémy, naučené mechanizmy správania, osobnostné charakteristiky, hodnoty, postoje. Majú možnosť zistiť, ktoré ich vlastnosti a komunikačné vzorce sú prekážkou vo vytváraní harmonických vzťahov s inými ľuďmi, a ako prispievajú ku konfliktným situáciám.

Skupina je mikrosvet, v ktorom sa premieta fungovanie každého účastníka zo „sveta vonku“ do „sveta v skupine“. Od vonkajšieho sveta sa skupina odlišuje tým, že je tu vytvorené bezpečné prostredie, v ktorom každý môže otvorene hovoriť o veciach, ktoré ho trápia a vyskúšať si nové modely správania, preveriť si, ako vplýva ich nové fungovanie na ľudí a aké pocity vyvolávajú v nich samých. Ak skupina dobre funguje, jej efektom by mali byť niektoré charakteristiky príznačné pre osobnostný rast, ako napríklad:

  • Zvýšenie sebaúcty
  • Lepšie porozumenie sebe samému, ako aj iným
  • Uvedomenie si vlastných hodnôt a konanie v súlade s nimi
  • Jasnejšie osobné postoje v komunikácii a odvaha ich prezentovať
  • Uvedomovanie si vlastných emócií a konanie v súlade s nimi
  • Uvedomenie si a následná minimalizácia nezdravých vzorcov správania
  • Akceptácia seba samého, ako aj iných
  • a mnohé ďalšie

Facilitátori vychádzajú z princípov humanistickej psychológie C.R.Rogersa a teórie Na človeka zameraného prístupu (PCA) a z Gestalt terapie

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť tu: info@psychologba.sk (Lucia Benč Orlická) alebo rkocisova@gmail.com (Renáta Kočišová), Tel: 0948 005 996